Bây giờ là: 14:38 ICT Thứ năm, 24/09/2020

Liên kết - Quảng cáo

 

Tra cứu nhanh

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

anh thi chữ đẹp

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỀNG SINH

ƯBND ifUYÈN TUẦN GIÁO CỘNC HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đôt lâp - Tu1 do - Itanh phúc Tuảìì Giảo, ngày^' tháng 3 năm 20 ¡3 QUYÉT ĐỊNH V/v Công nhận giảo viên, học sình đạt giãi Hội thi viết chữ đẹp cổp huyện Năm học 2012-2013 * TRƯỞNG PHÒNG GÍÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cán cứ Quyết dinh số 550/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của ửv ban nhân dân huyện Tuần Giáo vè việc ban hành Quy (lịnh chứt; nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo; Cân cứ hướng dẫn số 288/ĐL-PGDDT ngày 24/2/2013 của Phòng Giáo dục và Đảo tạo huyện Tuân Giảo quy địnli Đỉcu lệ hội thi Vict chữ đẹp cấp Tiều học nám học 2012-2013: Xét đề nghị của Ban coi, chẩm thi Hội thi viết chữ đẹp cấp tiều học năm học 2012-2013, ■ ’ QUYÉT ĐỊNH: Điều 1, Gỏng nhận 05 tập thề và 4IÜ cá nhãn dạt giái troQíi IIỘÌ Ihí viét chừ dẹpcâp liêu học năm học 2012-2013 (củ dỂinli .sách kèm Lheo). tìỉcu 2. Cức tập the, cá nhân có tên lại Điều 1 điiyc hưừnií chẻ độ theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiçu lực kể từ ns.ày kí. Tó trưởng cáo tồ cỏng lác Ihuộc: Phòng Giáo dục vả Dào tạo, HÎÇU ENTỜng các truờng tiêu học vá nliừng cá nhím tó ten trons danh sách tại Đìcu 1 chịu trách nhiệm t!ií hãnh quvểuíịnh nảy./. Nơi nhận: - Như Điều JL - LĐf cv VP (HSCV); - Lưu: VT, CMTH. KT. TRƯỜNG PHÒNG PHỔ TRUỬNG PHÒNG Số:tò'/QĐ-PGĐF)T Đỗ Trọng Coóng

 

Địa Chỉ

Bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Tel: 02303.864.555

Tin chủ đề GD & ĐT


Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Thành phần khác...

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com